Algemene voorwaarden en privacy statement

Toepasselijkheid Sitevoorwaarden

De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Deze Sitevoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de Woodfield “Website”. Indien u niet akkoord gaat met de toepassing en/of inhoud van (een deel van) deze Sitevoorwaarden mag u (de informatie op) deze Website niet gebruiken. De Sitevoorwaarden kunnen door Woodfield te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden bij ieder gebruik opnieuw door te lezen. De gewijzigde Sitevoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze Website vermeld zijn.

Informatie op de website

Hoewel Woodfield zich inspant om de informatie op de Website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt Woodfield – behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Woodfield – dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Woodfield aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de Website en de daarop verstrekte informatie, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Woodfield. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze Website.

Woodfield behoudt zicht het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de Website. Woodfield is echter niet gehouden de (informatie op de) Website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

De informatie op de Website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Woodfield voor u geldende garantiebepalingen.

Toegang tot de website

Woodfield garandeert niet dat de Website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze Website. Woodfield garandeert eveneens niet dat deze Website of de server waarop deze Website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt – behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Woodfield – dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Verwijzingen en links naar andere websites

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Woodfield is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites, zelfs niet indien deze sites het logo van Woodfield bevatten. Wij wijzen u er (ten overvloede) op dat (de inhoud van) deze websites niet door Woodfield zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

Het feit dat zich op de Website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Woodfield (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aangeboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft, zelfs niet indien deze websites het logo of enige verwijzing naar Woodfield bevatten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woodfield is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de Website van Woodfield te creëren. Ook het koppelen van de Website van Woodfield aan andere websites, het zogenaamde “framing” alsmede andere soortgelijke handelingen, zijn verboden.

Intellectueel eigendom

Woodfield, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en layout van de Website, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s, data en html-code en/of enig ander materiaal.

Het is u toegestaan de Website uitsluitend voor eigen gebruik te raadplegen. Het is u daartoe uitsluitend toegestaan:

Materialen, uitgezonderd de html-code, te printen of te downloaden voor niet-commerciële informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt;

Materialen, uitgezonderd de html-code, te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn. Ieder ander gebruik, daaronder begrepen het overnemen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen, verhuren, opslaan in gegevensbestanden, verstrekken aan derden van de inhoud en/of layout van de Website is niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van Woodfield.

Privacy statement

Op diverse plaatsen op deze website wordt gevraagd persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk specifiek doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Indien u prijs stelt op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen van producten en diensten van Woodfield, kunt u ons toestemming verlenen uw persoonsgegevens hiervoor te gebruiken door dit aan te geven bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens.

Cookies

Woodfield gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.